Regulamin dla naszych Czytelników!

17 lutego 2021, Regulamin konkursu „Wygrywaj z Marginesami”!

W związku z usunięciem przez FB możliwości korzystania z notatek na stronach użytkowników udostępniamy Wam w naszej aktualności regulamin konkursowy, który określa zgodnie z obowiązujacym prawem, warunki udziału w literackiej zabawie.

Regulamin konkursu „Wygrywaj z Marginesami” Wydawnictwo Marginesy sp. z o.o.

I Definicje:

1. Organizator – Wydawnictwo Marginesy, spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-540, Forteczna 1a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000416091, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000,00 (opłaconym w całości), NIP 7010337495 REGON 146063757.

2. Uczestnik – osoba fizyczna, która w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie weźmie udział w konkursie. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora lub inne osoby, które na zlecenie Organizatora brały udział w przygotowaniu konkursu, ani ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

3. Komisja konkursowa – komisja złożona z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora, która dokona oceny prac nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie konkursowe.

4. Zadanie konkursowe – za każdym razem zadanie zostaje szczegółowo określone w poście konkursowym na fanpagu’u wydawnictwa Marginesy.

vf5. Nagroda – za każdym razem nagroda zostaje szczegółowo określona w poście konkursowym na fanpagu’u wydawnictwa Marginesy.

II Zasady konkursu

1. Konkurs ogłaszany jest na stronie fanpage Marginesów w formie posta. W celu wzięcia udziału w konkursie należy do tego czasu wykonać zadaną pracę. Wyniki ogłaszane zostają w ciągu tygodnia od daty zakończenia konkursu. Osoba biorąca udział w konkursie musi być jednocześnie autorem/autorką pracy.

2. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania Nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do kontaktu – poprzez przesłanie w wiadomości prywatnej do fanpage'a wydawnictwa Marginesy w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.

3. Jeden Uczestnik może wykonać jedno zadanie.

4. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik bierze udział w konkursie z użyciem różnych tożsamości, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu.

5. Wysyłając zgłoszenie na Zadanie konkursowe, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w postaci zamieszczonej pracy konkursowej.

6. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, b. Wprowadzania do pamięci komputera, c. Publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie, w szczególności na portalu Facebook, d. Rozpowszechniania w zmienionej lub przerobionej formie na potrzeby informowania o konkursie i fanpage'u oraz ich promocji na polach eksploatacji określonych w pkt 6 lit. a) – d).

7. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronie oraz na profilu facebooka wydawnictwa swojego imienia i nazwiska, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród nagrodzonych autorów.

9. Odpowiedzi konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość autora pracy, nie mogą stanowić plagiatu lub być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Odpowiedzi nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do odpowiedzi. Uczestnik, który prześle odpowiedź, której publikacja przez Organizatora w jakikolwiek sposób naruszy prawo, prawa lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych osób. Jeżeli takie roszczenia zostaną zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.

III Przyznanie i doręczenie nagród

1. Komisja konkursowa dokona oceny przesłanych prac. 3 autorom najciekawszych Komisja konkursowa przyzna Nagrody, o których mowa w punkcie 5, cz. I niniejszego Regulaminu.

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu, na profilu facebooka wydawnictwa Marginesy.

3. W terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu nagrodzony Uczestnik będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na fanpage'u wydawnictwa Marginesy Uczestnik obowiązany jest podać swój adres korespondencyjny, na który Organizator prześle Nagrodę. Niepodanie adresu korespondencyjnego w terminie wyżej wskazanym powoduje utratę prawa do Nagrody.

4. Otrzymanie przez laureata Konkursu Nagrody wymaga uprzedniego przekazania przez laureata Konkursu danych osobowych (zgodnie z puntem II.2.) niezbędnych dla realizacji tych Nagród (w tym w szczególności dokonania rozliczeń z organami administracji skarbowej).

5. Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

6. Organizator zobowiązuje się do wysłania Nagrody w dowolnie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika miejsce na terytorium Polski. Koszt przesyłki ponosi Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody wynikające z podania przez nagrodzonego Uczestnika nieaktualnego lub błędnego adresu. Nagrodzony Uczestnik, który nie odbierze, z jakichkolwiek przyczyn, wysłanej przez Organizatora Nagrody w terminie wskazanym przez podmiot doręczający, traci prawo do Nagrody.

IV Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być składane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres promocja@marginesy.com.pl przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od publikacji wyników konkursu.

2. Organizator, w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu wydawnictwa Marginesy. Każdy Uczestnik ma prawo zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Wysyłając pracę, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w celach i w sposób wskazany w części V regulaminu konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska oraz adresu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz doręczenia Nagrody.

4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Wydawnictwo Marginesy, spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-540, ul.Forteczna 1a.

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na profilu wydawnictwa Marginesy. Zmiany regulaminu nie dotyczą tekstów nadesłanych Organizatorowi w odpowiedzi na Zadanie konkursowe przed datą zmiany regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018